วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10


สรุปผลการเรียนรู้รายวิขา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 10   ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 
โดยแต่ละทีมจะมีการนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของระบบที่ตัวเองทำ และอาจารย์มีการแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์
หลังจากนั้น      อาจารย์ได้บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ ทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยPHP 
และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำในphpmyAdmin

ซึ่งกลุ่ม ทีมครูปิ่นโต ก็มีดั่งนี้
1. นางสาวสอลีห๊ะ สุเเละเลาะ รหัส 405709003
2. นายอิมรอน สุหลง รหัส 405709007
3. นางสาวโซฟียา เปาะจิ รหัส 405709012
4. นายนิรสลัน จิใจ. รหัส 405709038ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิขา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 11   ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
      ซึ่งในวันดั่งกล่าวอาจารย์ในมอบหมายงานให้เเต่ล่ะทีมร่วมกันเเก้ปัญญาจากเดิมที่นำเสนอไปเเล้วให้เเล้วเสร็จเพื่อนำเสนอในคาบต่อไป


ทีมครูปิ่นโต
1. นางสาวสอลีห๊ะ สุเเละเลาะ รหัส 405709003
2. นายอิมรอน สุหลง รหัส 405709007
3. นางสาวโซฟียา เปาะจิ รหัส 405709012
4. นายนิรสลัน จิใจ. รหัส 405709038

รูปภาพ:

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิขา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 9  ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้


1. ทำเเบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง PHP 

2. บรรยายการสอนเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อต่อฐานข้อมูลด้วย PHP 


 • 1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
 •  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
 •  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
 • 4. การสร้างฐานข้อมูล 
 • 5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล 
 • 6. การเพิ่มข้อมูล 
 • 7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
 •  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
 •  9. การแสดงข้อมลู 
 • 10.การแก้ไขข้อมลู 
 • 11.การลบข้อมูล 
 • 12. บทสรุป
                        ซึ่งเนื้อทั้งหมดอาจารย์ก็ได้เเนบไว้เเล้วในอีเลิร์นนิ่ง 

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8


สรุปผลการเรียนรู้รายวิขา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 8  ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

                

        ซึ่งวันนี้เป็นที่เเต่กลุ่มได้นำเสนอการสลงพื้นที่ของตนเองว่าเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมสอนเทคนิค PHP  เบื้องเเละมีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนโดยมีทีมดั่งนี้

         -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช็คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                                 
    อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น ตามเนื้อที่เเนบไว้ใน อีเลิร์นิ่งที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้เเล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งทีี่ 7 สรุปการลงพื้นที่ที่ผ่านมา

สรุปผลการเรียนรู้รายวิขา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 7 ประจำวันที่ 23/02/2560 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

                     อันดับเเรกศึกษาอาจารย์ได้เเนะนำตัวเองพร้อมชี้เเนวทางการศึกษาปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร? 
        ซึ่งวันนี้เป็นที่เเต่กลุ่มได้นำเสนอการสลงพื้นที่ของตนเองว่าเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมสอนเทคนิค PHP  เบื้องเเละมีการทดสอบความรู้ก่อนเรียน

ประมวลภาพ
       


    วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 การทำงานเป็นทีม

สรุปผลการเรียนรู้รายวิขา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 6 ประจำวันที่ 09/02/2560 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้


       อันดับเเรกศึกษาอาจารย์ได้เเนะนำตัวเองพร้อมชี้เเนวทางการศึกษาปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร? ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของนักศึกษาเเละให้กำลังนักศึกาาที่กำลังจะจบไปเป็นครูว่าต้องดำเนินชีวิตอย่างไร? เมือไปลงปฏิบัติการสอนรวมถึงให้ตระหนักการใช้ภาษาอังกฤษฝึกฝนเพื่ออนนาคตข้างหน้า

       ซึ่งวันนี้เป็นที่เเต่กลุ่มต้องนำเสนอดดยมีกลุ่งดังต่อไปนี้


     1.เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยทีมครูยุคใหม่
2.เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับ กลุ่ม Captian
3.เรื่องการออกแบบและพัฒนาห้องมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนโดยทีมครูจ๋า
4.เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อน กลุ่ม ครูปิ่นโต
5.การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีม Devalopment


ประมวลภาพวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิขา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษาครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 26/01/2560 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
       อันดับเเรกศึกษาแนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุมและการปฏิบัติงานขององค์การได้อย่างถูกต้อง เช่น ด้านการบริหาร การบริการ การเรียนการสอนและกิจกรรมนักเรียน

       ซึ่งเรียนที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) ขั้น 1 เวลา 08.30 น. โดยใช้ชื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Team-based Learning: TBL เพื่อจะได้สืบค้นหนังสือในห้องสมุด และจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ 2 ให้เรียบร้อย พร้อมทำงานมอบหมายของทีมในบทที่ 3

      ท้ายสุดอาจารย์เยี่ยมให้กำลังใจในเเต่ล่ะทีมเเละพูดคุยถึงความคืบหน้าของโครงงาน